pynmlienpynpait

pynmong (Khasi) [ Roman: pyn.mong]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-14
1. (Verb-Trans.) to damage by cutting or applying strong force শাৰীৰিক বা মানসিক ভাৱে ক্ষতি কৰ্