quite soquiver

quitting (English) [ IPA: [IPA] ASM: কুইটিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2014-10-25
1. (Verbal Noun) the act of giving up ত্যাগ কৰা বা এৰি দিয়া কাৰ্য্য
English: quitting,
Assamese: পৰিবৰ্জন