rectangularrectify

rectification (English) [ IPA: ˌrektəfəˈkeɪʃən ASM: ৰেকটিফিকেচন]
Contributed by: Aklantika Saikia on 2011-09-19
Ref: হেমকোষ - ১২শ সংস্কৰণ (২০০৬ চন)
1. (Verbal Noun) The act of offering an improvement to replace a mistake; setting right ভুল শুদ্ধ কৰা বা শুধৰোৱা কাৰ্য্য