regulatoryreh

regurgitate (English) [ IPA: riːˈgərdʒəˌteɪt ASM: ৰিগৰজিটেট]
Contributed by: archana rajbongshi on 2006-10-11
1. Medical Science(Verb-Trans.) to eject the contents of the stomach through the mouth. পাকস্থলীৰ পৰা হজম নোহোৱা খাদ্য ওলোটাই মুখেদি বাহিৰ কৰ।