replicareply

replication (English) [ IPA: ˌrepləˈkeɪʃən ASM: ৰেপ্লিকেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-05
1. Biology(Verbal Noun) the production of exact copies of complex molecules, such as DNA molecules, that occurs during growth of living organisms জীৱৰ সংবৰ্দ্ধনৰ সময়ত DNA আদি জটিল অণুৰ সম্পূৰ্ণ সদৃশ অণু উৎপাদন কৰা প্ৰক্ৰিয়া