Shopshopping

shopkeeper (English) [ IPA: ˈʃɑpˌkiːpər ASM: চপকিপাৰ]
Contributed by: Swapnita Kakati on 2006-08-23
1. (Common Noun-Common) a retail merchant or tradesman; a person who owns or operates a small store or shop এজন খুচুৰা বিক্ৰেতা বা বেপাৰী; এখন সৰু দোকান চলোৱা বা তাৰ মালিক এজন ব্যক্তি