thengolthengpi-a-phurui

thengpi arong (Karbi) [ Roman: theng.pi.aa.rong]
Contributed by: Atur Kiri Ingti on 2008-02-27
1. (Common Noun-Neuter) A perennial woody plant having a main trunk and usually a distinct crown. এটা সুস্পষ্ট গুৰি আৰু এটা মূল গা-গছেৰে সৈতে বহুবাৰ ফল-ফুল ধাৰণ কৰা কাঠ গছ।