topologytor

topsy-turvy (English) [ IPA: ˌtɑpsiːˈtərviː ASM: টপচি টাৰভি]
Contributed by: Sudipta Kumar Gogoi on 2006-09-20
1. (Verb-Trans.) make all things haphazard; bring disorderliness; create a chaotic atmosphere. সকলো বেমেজালিপূৰ্ণ বা শৃংখলাহীন কৰি পেলা।