tramptrampling

trample (English) [ IPA: ˈtræmpəl ASM: ট্ৰেমপল]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2008-04-18
1. (Verb-Trans.) to step on something কিহবাত ভৰি পেলা

Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-03
2. (Verb-Trans.) to tread heavily, roughly, or crushingly ভৰিৰে মোহাৰ্ বা খচকি নষ্ট কৰ্