trampletrankorta

trampling (English) [ IPA: ˈtræmpəlɪŋ ASM: ট্ৰেম্পলিং]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2008-04-18
1. (Verbal Noun) the act of stepping on something কোনো বস্তুৰ ওপৰত খোজ দিয়া কাৰ্য্য