transparencytranspiration
transparent (English) [ IPA: trænsˈperənt ASM: ট্ৰেনচপাৰেণ্ট]
1. (Proper Adj.-Neuter) through which light passes
যাৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হ’ব পাৰে