triangletribal

triangular (English) [ IPA: traɪˈæŋgjələr ASM: ট্ৰাইএংগুলাৰ]
1. (Proper Adj.-Common) Involving three sides or parties তিনিটা পক্ষ বা দল জৰিত থকা