Uberizationucha

ubiquitous (English) [ IPA: juːˈbɪkwətəs ASM: ইউবিকটচ]
Contributed by: Arup Bharali on 2006-09-25
1. (Abstract Noun) The state of being everywhere at once or seeming to be everywhere at once. একেসময়তে সকলো ঠাইতে উপস্থিত থকা; এতেকে ঈশ্বৰক বুজাবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হয়|