Lan thumlanchan

Lance (English) [ IPA: ˈlæns ASM: লেন্স]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2011-02-18
1. (Abstract Noun) A thrusting or throwing weapon with a long shaft and pointed tip. দীঘলীয়া জোং থকা মাৰি,যাক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।