khanai phibakhanao

khanang (Karbi)
Contributed by: Sarthe Teron Milik (ছাৰ্থে টেৰন মিলিক) on 2014-06-23
1. (Abstract Noun) the state or quality of being existing or occurring as fact; actual rather than imaginary, ideal, or fictitious প্ৰকৃততে থকা বা ঘটা অৱস্থা বা গুণ; কাল্পনিক, আদৰ্শ বা কাহিনীভিত্তিক হোৱাৰ সলনি সঁচা বা আচল