bufferbuffoon

buffet (English) [ IPA: ˈbəfət ASM: বাফেট]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2007-02-25
1. (Abstract Noun) to hit something and with great force. মেলা হাতেৰে বা হাতৰ তলুৱাৰে কিহবাৰ ওপৰত আঘাত কৰা|