chanchipachanchisogipa

chanchipani (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-06-11
1. (Abstract Noun) an idea of something formed by mentally combining all its characteristics or particulars সকলো দোষ-গুণ বা সবিশেষ তথ্য মনতে একেলগ কৰি কিহবাৰ বিষয়ে ধাৰণ কৰা মত