notifynotional

notion (English) [ IPA: ˈnoʊʃən ASM: ন’চন]
Contributed by: Swapnita Kakati on 2006-08-29
1. (Abstract Noun) an idea of something formed by mentally combining all its characteristics or particulars সকলো দোষ-গুণ বা সবিশেষ তথ্য মনতে একেলগ কৰি কিহবাৰ বিষয়ে ধাৰণ কৰা মত