covered boatcovet

covering (English) [ IPA: ˈkəvrɪŋ ASM: কভাৰিং]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-10-03
1. (Material Noun-Neuter) Anything that veils, screens, or shuts from sight. কোনো বস্তু ঢাকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা আন বস্তু।