dealdealing

dealer (English) [ IPA: ˈdiːlər ASM: ডিলাৰ]
Contributed by: Buljit Buragohain বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই on 2006-08-24
1. (Common Noun-Common) a person who buys and sells commodities for profit লাভৰ বাবে বস্তু বেচা-কিনা কৰা ব্যক্তি; ব্যৱসায় কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰা ব্যক্তি|