merchandizermerciful

merchant (English) [ IPA: ˈmərtʃənt ASM: মাৰচেণ্ট]
1. (Common Noun-Common) a person who buys and sells commodities for profit লাভৰ বাবে বস্তু বেচা-কিনা কৰা ব্যক্তি; ব্যৱসায় কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰা ব্যক্তি|