discourteousdiscovered

discover (English) [ IPA: dɪsˈkəvər ASM: ডিচকভাৰ]
1. (Verb-Trans.) to find out sth never seen, heard or observed by anyone before কোনোৱে কেতিয়াও নেদেখা, নুশুনা বা পৰ্য্যবেক্ষণ নকৰা কোনো বস্তু বিছৰা