uneunearthly

unearth (English) [ IPA: ˌənˈərθ ASM: আন্আৰ্থ]
1. (Verb-Trans.) to find out sth never seen, heard or observed by anyone before কোনোৱে কেতিয়াও নেদেখা, নুশুনা বা পৰ্য্যবেক্ষণ নকৰা কোনো বস্তু বিছৰা