discoverdiscoverer

discovered (English) [ IPA: dɪsˈkəvərd ASM: ডিচকভাৰড]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2012-02-16
1. (Verbal Adj.) what has been found out যিটো বিচাৰি পোৱা গৈছে বা আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে