do:mir mirdo:nyi

do:muk (Mising) [ Roman: doh.muk]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-26
1. (Material Noun-Neuter) black cloud formed before a rain or storm বৰষুণ বা ধুমুহাৰ আগেয়ে আকাশত গোট খোৱা ক’লা ডাৱৰ