jimigisimjin

jimiyung (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-06-17
1. (Material Noun-Neuter) black cloud formed before a rain or storm বৰষুণ বা ধুমুহাৰ আগেয়ে আকাশত গোট খোৱা ক’লা ডাৱৰ