extinctextinguish

extinction (English) [ IPA: ɪkˈstɪŋ(k)ʃən ASM: এক্সটিংচন]
Contributed by: Mukesh Bhargava on 2006-12-26
1. (Abstract Noun) the act of completely destroying or defeating. সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস বা পৰাস্ত কৰা কাৰ্য্য।

Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2006-12-26
2. (Verbal Noun) The act of making extinct or causing to be extinguished. জুই, অগ্নিকাণ্ড আদি নুমোৱা কাৰ্য্য ।