generategenerator

generation (English) [ IPA: ˌdʒenəˈreɪʃən ASM: জেনেৰেচন]
1. (Abstract Noun) A group of individuals born and living about the same time. প্ৰায় একে সময়তে জন্মা আৰু জীয়াই থকা ব্যক্তিৰ সমষ্টি।

2. (Abstract Noun) The act or process of bringing into being; give rise to. কিহবাক দিঠকত পৰিণত কৰা কাৰ্য