habitathabitual

habitation (English) [ IPA: ˌhæbəˈteɪʃən ASM: হেবিটেচন]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2006-12-22
1. (Material Noun-Neuter) a building constructed from adobe clay or bricks. মানুহে বাস কৰা মাটি বা ইটাৰে সঁজা ঘৰ।

Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-12-22
2. (Abstract Noun) A place where people live or can live. যি ঠাইত মানুহ কৰে বা কৰিব পাৰে।