immediatelyimmense

immemorial (English) [ IPA: ˌɪməˈmɔriːəl ASM: ইমেমৰিয়েল]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-07-28
1. (Proper Adj.) long past; beyond the limits of memory or tradition or recorded history. বুৰঞ্জীৰ বা জনস্মৃতিৰো আগৰ কালৰ, বহু পুৰণি ৷