incivilityincline

inclination (English) [ IPA: ˌɪnkləˈneɪʃən ASM: ˌইনক্লিনেইচন]
1. (Abstract Noun) A deviation from the horizontal or vertical. লম্ব বা ভূ-সমান্তৰাল অৱস্থাৰ পৰা বিচ্যুতি

2. Art and Culture(Abstract Noun) An implicit direction or purpose specially of the mind; natural or habitual inclination or tendency মনৰ এক অন্তৰ্নিহিত নিৰ্দেশ বা উদ্দেশ্য; স্বাভাৱিক বা অভ্যাসগত আকৰ্ষণ বা মনোভাৱ