instructinstructions

instruction (English) [ IPA: ɪnˈstrəkʃən ASM: ইনষ্ট্ৰাকচন]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2008-11-23
1. (Abstract Noun) an advice to carry out a task. কোনো কাম কৰাৰ বাবে দিয়া পৰামৰ্শ।