iteniter-iter

iteng (Mising) [ Roman: i.teng]
Contributed by: Himasri Das on 2022-10-18
1. (Verb-Trans.) to prevent from proceeding, acting, operating, continuing, etc.: আগুৱা, কাম কৰা, কৰি থকা কাম অবিৰতভাৱে চলাই থকা আদিত বাধা প্ৰদান কৰা