mthakmu:nam

mthao (Dimasa) [ Roman: ma.thao]
Contributed by: Anuj J Phonglosa on 2009-03-24
1. (Verb-Trans.) to prevent from proceeding, acting, operating, continuing, etc.: আগুৱা, কাম কৰা, কৰি থকা কাম অবিৰতভাৱে চলাই থকা আদিত বাধা প্ৰদান কৰা