le:pele:si

le:pong (Mising) [ Roman: leh.pong]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-31
1. (Verb-Trans.) to prevent from proceeding, acting, operating, continuing, etc.: আগুৱা, কাম কৰা, কৰি থকা কাম অবিৰতভাৱে চলাই থকা আদিত বাধা প্ৰদান কৰা

Contributed by: Himasri Das on 2023-01-31
2. (Verb-Trans.) to surrender something prized or desirable. মূল্যবান বা ইপ্সিত কোনো বস্তু সমৰ্পণ কৰা বা এৰি দিয়া।