jongjungDONATE jongol

jongno (Khasi) [ Roman: jong.no]
Contributed by: Himasri Das on 2023-05-17
1. (Pronoun) used in questions to ask who somebody/something belongs to? Also used to say which person/thing you are referring to. কোনো মানুহ বা বস্তু অইন কোন মানুহ বা বস্তুৰে সম্পৰ্কিত , তাক সুধিবলৈ বা কবলৈ/বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়৷ যেনেঃ কিহৰ লাৰু?,/ভোজ?