jurumahjust

jury (English) [ IPA: ˈdʒʊriː ASM: জুৰি]
Contributed by: Panchalika on 2006-04-25
1. (Abstract Noun) A body of persons sworn to judge and give a verdict on a given matter আচামী দোষী নে নিৰ্দ্দোষী স্থিৰ কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ মাজৰপৰা আদালতে নিৰ্ব্বাচন কৰা কেইজনমান লোক