ka jingehka jingher

ka jingheh (Khasi) [ Roman: ka.jing.heh]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-01
1. (Abstract Noun) the number of a given item present in a place. কোনো ঠাইত থকা এটা বস্তুৰ জোখ বা সংখ্যা

Contributed by: Himasri Das on 2023-05-11
2. (Abstract Noun) power or talent to do some task কোনো কাৰ্য্য কৰিব পৰা শক্তি বা গুণ

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-14
3. Physics(Abstract Noun) the maximum displacement of a periodic wave কিছু সময়ৰ মূৰে মূৰে অহা ঢৌৰ সৰ্বাধিক অপসৰণ

Contributed by: Himasri Das on 2023-07-04
4. (Abstract Noun) a measurement of the size of something in a particular direction, such as the length, width, height, or diameter কোনো বস্তুৰ এক নিৰ্দ্দিষ্ট দিশৰ, যেনে দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ, উচ্চতা বা ব্যাসৰ জোখ বা মাপ
English: dimension,
Assamese: পৰিসৰ,
Khasi: ka jingheh