ka jingmaka jingmai

ka jingmab (Khasi) [ Roman: ka.jing.mab]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-13
1. (Abstract Noun) the act or phenomenon of sth getting smaller or less কোনো বস্তুক কম বা সৰু হোৱা বা কৰা কাৰ্য্য বা প্ৰক্ৰিয়া

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-26
2. (Abstract Noun) the quality of helping and giving away freely to the needy কৰোবাৰ সহায় বা দান কৰাৰ অভ্যাস