ku.chilku.dima

ku.chot (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-08-16
1. (Abstract Noun) the highest or most important point or level achieved. কোনোৱে অৰ্জা বা আৰোহণ কৰা আটাইতকৈ ওখ বা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান বা পৰ্য্যায়।