legalitylegally

legalize (English) [ IPA: ˈliːgəˌlaɪz ASM: লিগেলাইজ]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2008-09-26
1. (Verb-Trans.) to make something legal. কিবা কাম বা বস্তু আদিক আইনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কৰা৷