luxuryluyet

luya su (Mising) [ Roman: lu.ya su]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-16
1. (Verb-Trans.) to say or do something as a reaction to something that has been said or done আন এজনে কোৱা কথা বা কৰা কামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে কিবা ক বা কৰ্