resplendentresponse

respond (English) [ IPA: rɪˈspɑnd ASM: ৰেস্পণ্ড]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-02-23
1. (Verb-Trans.) to say or do something as a reaction to something that has been said or done আন এজনে কোৱা কথা বা কৰা কামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে কিবা ক বা কৰ্

Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2007-02-23
2. (Verb-Trans.) to react to a stimulus or influence প্ৰৰোচনা বা প্ৰভাৱৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰ্
English: respond,
Assamese: সঁহাৰি দে