mleng jabahmmaiba cholchi

mlien (Khasi) [ Roman: mlien]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-19
1. (Verbal Noun) The act of using or applying something. কোনো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা বা খটুৱা কাৰ্য্য ৷

Contributed by: Himasri Das on 2023-05-11
2. (Verb-Trans.) to fit or mix properly in a group, environment etc. মিলি পৰ, সোমাই যা