Particle Physicsparting

particularly (English) [ IPA: pəˈtɪkjə(lər)liː ASM: পাৰ্টিকুলাৰলি]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2008-03-17
1. (Adverb) In a special manner; uniquely and characteristically different from others. কিবা এক বিশেষ ধৰণে; অইনবোৰতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে |