physic nutphysical science

physical (English) [ IPA: ˈfɪzɪkəl ASM: ফিজিকেল]
adj: physically
1. (Proper Adj.) Connected with the human body. মানুহৰ দেহা বা শৰীৰ সম্বন্ধীয়

Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-03-17
2. Physics(Proper Adj.-Neuter) Of matter, material or physics পদাৰ্থ বা পদাৰ্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়

Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-03-20
3. (Proper Adj.-Neuter) formed or consisting of matter; e.g. the material world. দৈহিক অস্তিত্ব থকা বস্তুৰ পৰা হোৱা; পঞ্চভূতৰ পৰা হোৱা৷