pynhehpynhiar

pynher krad (Khasi) [ Roman: pyn.her.krad]
Contributed by: Himasri Das on 2023-08-21
1. (Verb-Trans.) Cause to move back by force or influence. বল বা প্ৰভাৱৰ জড়িয়তে ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়া ৷

Contributed by: Himasri Das on 2023-07-20
2. (Verb-Trans.) to prove a statement or criticsm to be false কোনো উক্তি বা সমালোচনা অসত্য বুলি প্ৰমাণ কৰা