realizablerealize

realization (English) [ IPA: ˌriːələˈzeɪʃən ASM: ৰিয়েলাইজেচন]
Contributed by: Dibyajyoti on 2006-12-02
1. (Abstract Noun) the awareness of sth through the senses or the soul ইন্দ্ৰিয় বা আত্মাৰ দ্বাৰা কোনো বিষয়ে সজাগতা অৰ্জন