rotirotten

rotor (English) [ IPA: ˈroʊtər ASM: ৰ’টৰ]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2012-01-28
Ref: বিজ্ঞান আভিধান-প্ৰথম খণ্ড
1. Technology-Engineering(Material Noun-Neuter) the rotating part of an electric motor or dynamo বৈদ্যুতিক মটৰ বা ডাইনেম’ৰ ঘূৰ্ণীয়মান অংশ৷
English: rotor,
Assamese: ঘূৰ্ণক