spinacia oleraceaspinal cord

spinal column (English) [ IPA: ˈspaɪnəl ˈkɑləm ASM: স্পাইনেল কলাম]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-18
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord জঁকাটোৰ মূলদণ্ড ৰূপে কাম কৰা আৰু মেৰুৰজ্জাক আঘাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থকা কেতবোৰ হাড়ৰ এক লানি